Nákupní košík

V košíku nejsou vloženy žádné položky...

Obchodní podmínky

1. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

1.1 Prodávajíci:

Obchodní jméno: Ing. Martin Danko
Adresa: Adyho 2935/6, 98401 Lučenec, Slovenská republika
IČ: 37242431
DIČ: 1043324238
IČ DPH: SK1043324238
Zapsaná v: obchodním rejstříku Okresního soudu Lučenec, Číslo živnostenského rejstříku 77724/L

(dále jako „prodávající“)

 

Adresa prodejny:

Outdoordream.cz
Ľ. Podjavorinskej 21
Lučenec
984 01

Tel. 0905 167 640
Slovenská republika

Odpovědný vedouci: Ing. Martin Danko

E-mail: outland@outland.sk


1.2 Adresa, na které může kupující uplatnit reklamaci, vrátit zakoupené zboží, podat stížnost nebo jiný podnět: 

Sport-Outdoor.sk
Ľ. Podjavorinskej 21
Lučenec
984 01
Slovenská republika

 

1.4 Orgán dozoru:

Inspektorát SOI pro Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
bb@soi.sk
tel. č. +421/48/4124969
 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

2.1 Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen "VOP") je jasně a srozumitelně informovat kupujícího a poskytnout mu všechny potřebné informace před uzavřením smluvního vztahu a zároveň jej poučit o právu na odstoupení od smlouvy ao reklamačním řádu.

2.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího prostřednictvím elektronického obchodu www.outdoordream.cz

2.3 V případě uzavření spotřebitelské smlouvy ve smyslu ustanovení § 52 a násl. Občanského zákoníku, uzavřené při použití komunikačních prostředků na dálku, se smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím řídí především ve smyslu zákona 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, Občanským zákoníkem a zákonem č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

 

3. VYMEZENÍ POJMŮ

 

3.1 Provozovatelem elektronického/internetového obchodu je firma Ing. Martin Danko se sídlem: Adyho 2935/6, 98401 Lučenec, SR, IČO: 37242431.

3.2 Prodávajícím je firma Ing. Martin Danko se sídlem: Adyho 2935/6, 98401 Lučenec, Slovenská republika, IČO: 37242431.

3.3 Kupujícím (objednatelem) se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou prostřednictvím elektronického systému obchodu www.outdoordream.cz a jejíž koupené zboží nebo poskytnuté služby neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo která nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

3.4 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží nebo služby z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný elektronickým systémem obchodu.

3.5 Smlouvou uzavřenou na dálku se rozumí smlouva mezi prodávajícím a kupujícím dohodnutá a uzavřená výlučně prostřednictvím prostředku dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a kupujícího s využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresního dopisu nebo nabídkového katalogu a pod.

3.6 Smlouvou, jejímž předmětem je prodej zboží se pro účely těchto VOP rozumí smlouva, na jejímž základě kupující nabývá věc za úplatu, zejména kupní smlouva a smlouva o dílo nebo smlouva, jejímž předmětem je prodej zboží i poskytnutí služby.

 

4. POSTUP VYTVÁŘENÍ OBJEDNÁVKY A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

4.1 Kupující si může přes e-shop objednat jakékoli zboží, u kterého je umístěno tlačítko „KOUPIT“.

4.2 Před uzavřením smlouvy, dříve než kupující odešle objednávku, poskytne prodávající kupujícímu veškeré zákonem požadované informace (Informace poskytované před uzavřením smlouvy).

4.3 Kupující následně vyplní fakturační/dodací údaje, vybere způsob dopravy a platby a zaškrtne souhlas s těmito obchodními podmínkami.

4.4 Vytvořená objednávka bude zaregistrována v systému, o čemž bude kupující informován e-mailovým oznámením

4.5 Pro odeslání závazné objednávky je třeba, aby kupující stiskl tlačítko/funkci s názvem „objednávka s povinností platby“, čímž kupující výslovně potvrzuje, že byl seznámen, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu, jakož i to, že byl seznámen s obecnými obchodními podmínkami.

4.6 Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu.

4.7 Všechny přijaté objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné. Smlouva, jejímž předmětem je prodej zboží, vzniká na základě elektronického potvrzení objednávky v systému prodávajícím.

4.8 Změna obsahu objednávky se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva vzniká až elektronickým potvrzením objednávky v systému prodávajícím prodávajícím.

4.9 Z uvedené smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost sjednané zboží nebo službu kupujícímu řádně a včas dodat a kupujícimu povinnost dohodnuté zboží nebo službu převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

 

5. STORNO OBJEDNÁVKY

 

5.1 Storno objednávky ze strany kupujíciho

5.1.1 Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím.

5.1.2 Kupující může stornovat objednávku bez poplatku a bez udání důvodu ještě do 24 hodin po jejím závazném potvrzením, ale pouze v případě, že předmětem objednávky je nákupu zboží, které není "na zakázku" a není nutné jej zhotovit dle zvláštních požadavků kupujícího

5.1.3 Pro všechny ostatní případy stornování již potvrzené objednávky platí, že kupující je povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou takovým jednáním. Prodávající uplatní právo na náhradu škody především v případě nákupu zboží „na zakázku“, které bylo nutno zhotovit podle zvláštních požadavků kupujícího nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho kupujícího nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů.

 

5.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího

5.2.1 Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v těchto případech:

  • v případě objednávky, kterou nebylo možno závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily a podobně)
  • klíčový materiál pro zhotovení zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena
  • v případě technické selhání, poruchy portálu e-shopu, v případě zjevné chyby v psaní a počítání a jiné zřejmé nesprávnosti
  • v případě vyprodání zásob

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

6. CENA ZBOŽÍ

 

6.1 Cena zboží je konečná, uváděná v měně: CZK

6.2 Cena zboží na prodejně bez předešlé internetové objednávky se může lišit. Ceny na prodejně jsou nezávislé a mohou být rozdílné oproti cenám na e-shopu.

6.3 Dárek

V případě, že jste ke zboží obdrželi dárek (bez jakékoli platby, tj. za 0,- Kč) Případná reklamace se na dárek nevztahuje. Není to prodané zboží.
Pokud zákazník chce využít vrácení zboží do 14 dnů a součástí objednávky byl i dárek, tak je povinen jej vrátit, jinak mu může být při vrácení zboží a nevrácení dárku účtován poplatek v hodnotě dárku.

 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

7.1 Za zboží a služby zakoupené v e-shopu lze platit následujícími způsoby:

a) platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží)

b) platba při osobním převzetí na prodejně

c) online platba přes platební bránu ComGate

d) platba převodem na náš účet


 

7.2  Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:

a) slevu z ceny za registraci do e-shopu
b) slevu za opakovaný nákup
c) slevu na základě jednorázového slevového kuponu
d) slevu na základě členství v organizacích a klubech
e) slevu za přihlášení se k odběru novinek
Poskytované slevy nelze kumulovat.

7.3 Pokud nebude splatná cena za dodané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude splatná cena uhrazena v plné výši..

 

8. DODACÍ PODMÍNKY

 

8.1 Dodání objednaného zboží bude realizováno v co nejkratším termínu, dle dostupnosti zboží na skladě a provozních možností prodávajícího. Termín vyřízení objednávky je obvykle 2-3 pracovní dny při dodání kurýrem (přepravní služba GLS). V případě delší dodací doby bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat.

8.2 Místo odběru, resp. zaslání zboží je stanoveno kupujícím při objednávání zboží. Za vyřízení objednávky se považuje převzetí zboží kupujícím. Dopravu na adresu doručení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (doklad o koupi zboží) a návod k používání, případně záruční list.

 

9. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

 

9.1 Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až momentem zaplacení celé kupní ceny za předmět kupní smlouvy.

9.2 V případě uplatnění reklamace kupujícím pro zboží, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo vyřídit tuto reklamaci až v momentě úplného zaplacení kupní ceny k předmětu kupní smlouvy..

 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

10.1 Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

10.1.1 Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží, nebo pokud se zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně: když Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží, který byl dodán jako poslední.

V případě smlouvy o službách (smlouvy o zhotovení věci na zakázku) uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy po 14 dnech ode dne uzavření smlouvy.
Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením, na adresu: Outdoordream.cz, Ľ. Podjavorinskej 21, 98401 Lučenec, Slovenská republika nebo e-mailem: outland@outland.sk. Za tímto účelem můžete použít formulář pro odstoupení od smlouvy.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, zašlete-li oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech

Kupujícímu podnikateli může být ze strany Outdoordream.cz umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být snížena o to, o co se snížila hodnota zboží.

Pokud bude umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně všech součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že Outdoordream.cz si vyhrazuje právo takové vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou , která firmě Ing. Martin Danko vykompenzuje náklady, které je třeba vynaložit na znovuuvedení zboží do prodeje.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji přijal. To neplatí:

• došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci
• pokud Kupující věc ještě před objevením vady použil
• má-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo nejednáním; nebo
• pokud Kupující věc ještě před objevením vady používal nebo pozměnil věc při obvyklém použití
• pokud Kupující vadu věci včas nesdělil, ztrácí právo odstoupit od smlouvy

10.1.2 Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno vrácené zboží. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

Zašlete nám zboží zpět nebo jej přineste na naši adresu provozovny (prodejně) nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14-ti denní lhůty.

Doporučujeme kupujícím aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. K odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit minimální údaje s označením „*“ – hvězdičkou. http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf

Tímto Vás informujeme, že rozhodnete-li se odstoupit od smlouvy, přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.
Informace o odpovědnosti kupujícího za škodu vzniklou na vráceném zboží: „Zodpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.“
V případě smlouvy o službách (smlouvy o zhotovení věci na zakázku): „Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, máte povinnost uhradit nám cenu za skutečně poskytnutá plnění do dne, kdy jste nám oznámili Vaše rozhodnutí odstoupit od této smlouvy smlouvy.“

10.2 Kdy kupující nemůže odstoupit od smlouvy

10.2.1 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je např.:

• prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho kupujícího,
• provedení naléhavých oprav, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího,
• prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
• ostatní případy jsou uvedeny v §7 ods. 6 zákona č . 102/2014. Z.z.
• případně nakupuje-li zboží na firmu, každé vrácení objednávky vytvořené na firmu podléhá schvalování

 

10.2.2 Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od začátku ruší, vrátí si smluvní strany všechna vzájemně přijatá plnění. Proto pokud dojde k uplatnění tohoto práva, kupující je povinen dodržet následující podmínky k vrácenému zboží:

• vrácené zboží nesmí jevit známky používání (je možné pouze jeho vyzkoušení)
• vrácené zboží musí být kompletní (včetně úplné dokumentace i vysaček)
• zboží zašlete spolu s dokladem o koupi – fakturu.

10.2.3 Vámi vrácené zboží doporučujeme zaslat doporučeně, případně i pojistit, jelikož neručíme za jeho možnou ztrátu na cestě k nám ze strany třetího subjektu. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány!  

10.2.4 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozeno nebo neúplné nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží a kupující je o této skutečnosti vyrozuměn.

10.2.5 Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu všeobecných obchodních podmínek prodávajícímu uhradit všechny platby a náhrady, a to ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

10.3 Informace o případné povinnosti spotřebitele uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění

10.3.1 V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy o zhotovení věci na zakázku (smlouvy o službách), je povinen uhradit prodávajícímu pouze cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, pokud před zahájením poskytování služeb udělil spotřebitel prodávajícímu výslovný souhlas.

10.4 Výslovný souhlas se zahájením zhotovování věci na zakázku před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

10.4.1 Prodávající tímto poučuje kupujícího o tom, že udělením souhlasu se zahájením zhotovování věci na zakázku před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, po úplném zhotovení věci, ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

10.4.2 Kupující tímto uděluje prodávajícímu výslovný souhlas se zahájením zhotovování věci na zakázku před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a zároveň prohlašuje, že byl řádně poučen o tom, že udělením souhlasu ztrácí po úplném zhotovení věci právo na odstoupení od smlouvy.