Nákupní košík

V košíku nejsou vloženy žádné položky...

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Článek I.

Úvodní ustanovení

Provozovatelem je firma Ing. Martin Danko (e-shop: Outdoordream.cz)

Kontaktní údaje provozovatele: Adyho 2935/6, ​​98401 Lučenec, Slovenská republika, IČ: 37242431, IČ DPH: SK1043324238 

Provozovatel odpovědný za zpracování osobních údajů podle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, (dále jen GDPR)

Provozovatel přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Provozovatel určuje zodpovědnou osobu: Ing. Martin Danko

Provozovatel nezamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo do mezinárodní organizace.

„Osobní údaje“ jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „dotyčná osoba“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální , ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Vaše osobní údaje, které jste nám jako „dotčená osoba“ poskytli, zpracováváme za podmínek stanovených v těchto podmínkách ochrany osobních údajů.

Článek II.

Účely zpracování, právní základy zpracování, kategorie subjektů údajů, doba uchovávání OÚ, příjemci OÚ

Při poskytování osobních údajů, které jsou zákonným nebo smluvním požadavkem je dotyčná osoba povinna poskytnout tyto osobní údaje. Bez poskytnutí osobních údajů není možné vyřízení objednávky.

Článek III

Práva dotyčné osoby

Práva subjektu údajů vymezuje kapitola 3 GDPR.

Jedná se o právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování nebo práva namítat proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Máte také právo podat stížnost dozorčímu orgánu (Úřad na ochranu osobních údajů České republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě písemného souhlasu, má dotyčná osoba právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Informace ohledně ochrany osobních údajů, jakož i kvůli uplatnění vašich práv jako dotčené osoby nás prosím kontaktujte na kontaktní údaje uvedené v úvodních ustanoveních.

Příručku pro občany o ochraně údajů v EU naleznete na následující webstránce:  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/su_to_vase_udaje_-_prevezmite_kontrolu.pdf

 

Článok IV

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (článok 22 GDPR, časť 7.9 v organizačnej smernici našej dokumentácie)

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Ak teda napr. cielite reklamu/newsletter na základe predchádzajúcich nákupov, je potrebné aj toto právo zahrnúť do obchodných podmienok